Vliegveldhandboek

Vliegveldhandboek (download)

 

VLIEGVELDHANDBOEK AERO-KIEWIT…

VOORWOORD

De uitbating en het onderhoud van het luchtvaartterrein zal gebeuren in overeenstemming met de procedures vermeld in het vliegveldhandboek. Om de veiligheid van de luchtvaartuigen te waarborgen kan het Directoraat-generaal Luchtvaart schriftelijke richtlijnen geven aan de uitbater van het luchtvaartterrein om de in het vliegveldhandboek uiteengezette procedures te wijzigen. Het vliegveldhandboek zal aangepast worden na het ontvangen van een schriftelijke richtlijn vanwege het Directoraat-generaal Luchtvaart met de eis het handboek aan te passen in overeenstemming met deze richtlijn.

DISTRIBUTIELIJST

Huidig vliegveldhandboek werd opgesteld in 5 exemplaren en overgemaakt aan:

  1. FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart, Directie Luchtruim en Luchthavens, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, B-1210 Brussel
  2. Hoofdvliegveldoverste Hoffman Remy (exemplaar vliegveldoversten)
  3. Aero-Kiewit vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt (exemplaar ter beschikking van de bevoegde ambtenaren van het Directoraat generaal Luchtvaart)
  4. Zweefvliegclub Albatros vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt
  5. Smets Aviation Service, Luchtvaartstraat te 3500 Hasselt

NIEUWE UITGAVE

Deze volledig nieuwe uitgave, opgesteld d.d. 01 juni 2020, vervangt alle vorige uitgaven van het vliegveldhandboek. De digitale versie van het nieuwe vliegveldhandboek is eveneens terug te vinden op de website van Aero-Kiewit. (www.aero-kiewit.be). In het pilotenlokaal ligt het vliegveldhandboek steeds ter inzage van alle clubleden en bezoekende piloten.

OPGESTELD

Te Hasselt/Kiewit - 01/06/2020

 

 

Namens Aero-Kiewit vzw

Danny Schoefs, secretaris


INHOUDSOPGAVE

DEEL 0:  INLEIDING

0.1           REGISTRATIE VAN DE AMENDEMENTEN

0.2           VERSPREIDING AMENDEMENTEN

DEEL 1:  ALGEMEENHEDEN

1.1           VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

1.2           SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

                    1.2.1    Registratie vliegbewegingen Aero-Kiewit vzw

                    1.2.2    Registratie vliegbewegingen Zweefvliegclub Albatros

1.3           APPROVED TRAINING ORGANISATION BE/ATO-322

DEEL 2:  INLICHTINGEN OVER DE LOCATIE VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

2.1           LOCATIE

2.2           AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD EN AGGLOMERATIE

2.3           PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP ZIJN GRENZEN ZIJN AANGEDUID

2.4           PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

2.5           INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

DEEL 3:  INLICHTINGEN OVER HET LUCHTVAARTTERREIN

3.1           INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD     

3.2           AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

                    3.2.1    Runway

                    3.2.2    Startbaan en startbaanstrook

                    3.2.3    Veiligheidszone’s

                    3.2.4    Parkeerplaatsen luchtvaartuigen

                    3.2.5    Lichtbebakening

                    3.2.6    Toegelaten luchtvaartuigen

                    3.2.7    Toegelaten activiteiten

                    3.2.8    Vloot

                    3.2.9    Lierbedrijf

3.3           BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

3.4           TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

                    3.4.1    Vliegzicht

                    3.4.2    Prior Permission Required

                    3.4.3    Openingsuren vliegveld

3.5           BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

                    3.5.1    Clubhuis Aero-Kiewit

                    3.5.2    Clubhuis Albatros

                    3.5.3    Vliegtuigloodsen

                    3.5.4    Tankstation en tankplatform

                    3.5.5    Visuele hulpmiddelen

                                3.5.5.1  Seingebied-signalenvierkant

                                3.5.5.2  Grondbebakening

                                3.5.5.3  Windrichtingaanwijzer

DEEL 4:  INLICHTINGEN OVER DE PROCEDURES VOOR DE UITBATING VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4.1           IDENTITEIT UITBATER

                    4.1.1    Aero-Kiewit vzw - Statuten

                    4.1.2    Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

4.2           GEBRUIKSREGLEMENT VAN HET VLIEGVELD

4.3           MILIEUVERGUNNING

4.4           DADINGSOVEREENKOMST

4.5           TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

4.6           VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

                    4.6.1    Veiligheidszones

                    4.6.2    Algemene veiligheidsmaatregelen

                    4.6.3    Maatregelen ter voorkoming van brand

                    4.6.4    Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

4.7           NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

                    4.7.1    Ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

                                4.7.1.1  Verantwoordelijke scholing & wetgeving

                                4.7.1.2  Bevelvoering luchtvaartterrein

                                4.7.1.3  Raad van Bestuur

                    4.7.2    Ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

                    4.7.3    Raad van Bestuur & instructeurs

4.8           HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

                    4.8.1    Aanwezig hulpmateriaal

                    4.8.2    Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen

DEEL 5:  BIJLAGEN

5.1           NOODNUMMERS

5.2           VLIEGVELDOVERSTEN AERO-KIEWIT

5.3           RAAD VAN BESTUUR AERO-KIEWIT

5.4           SAMENSTELLING ATO BE/322 AERO-KIEWIT

 

DEEL 0: INLEIDING

0.1   REGISTRATIE VAN DE AMENDEMENTEN

 AMDT

 DATUM

 REDEN

 AANPASSING DOOR

 PG’S VERNIEUWD

 Nr. 01

 20/03/2018

 Algemene herziening

 Schoefs Danny

 Alle

 Nr. 02

 01/03/2019

 (AFIS) Hasselt Radio :             118.330 MHz i.p.v. 118.325 

 Schoefs Danny

 Artikel 3.1.7

 Nr. 03

 01/06/2020

 Opstarten lierbedrijf   Zweefvliegclub Albatros

 Schoefs Danny

 Pag.06: + art.1.2.2

 Pag.10: + plan lierstrook 09

 Pag.11: + plan lierstrook 27

 Pag.16: + art.3.2.9

 Pag.16: + art.3.3/integratie

 Pag.20: + art.3.5.5.2 pt.3

 Pag.22: + art.4.6.3 pt.11

 Pag.23: + art.4.6.4 pt.11

 Pag.23: + art.4.6.4 pt.12

 Pag.23: + art.4.6.4 pt.13

 Pag.23: + art.4.6.4 pt.14

 Nr. 04

 01/06/2020

- Brandblusser toegevoegd

- Twee zwarte bollen

  (zweefactiviteit) zijn verwijderd

- Toevoeging Schraepen Stefan

- Wijziging Raad van Bestuur

- Wijziging mailadressen

 Schoefs Danny

 Pag.18 : art.3.5.4 aangepast

 Pag.20 : art.3.5.1 aangepast

 

 Pag.27: update bijlage 2

 Pag.28: update bijlage 3

 Pag.29: update bijlage 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2   VERSPREIDING AMENDEMENTEN

De verspreiding van de amendementen gebeurt door de auteur van het vliegveldhandboek en gebeurt schriftelijk. Elke verandering die de veiligheid van de vliegbewegingen in het gedrang brengen of opgelegd worden door de FOD Directoraat-generaal Luchtvaart geeft aanleiding tot het uitbrengen van een nieuw amendement.

 

DEEL 1: ALGEMEENHEDEN

1.1   VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Hierbij bevestigt Aero-Kiewit vzw dat het luchtvaartterrein, wanneer het beschikbaar is voor opstijgen en landen van luchtvaartuigen, steeds door iedereen onder dezelfde voorwaarden gebruikt mag worden voor alle luchtvaartuigen met een maximaal toegelaten opstijgmassa tot en met 5.700 kg. Classificatie terrein: PPR, luchtvaartterrein klasse 2. Het gebruik van het luchtvaartterrein is onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de exploitant. (Luchtruim: klasse G)

 

1.2   SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

1.2.1   De registratie van iedere vliegbeweging te Aero-Kiewit wordt opgenomen in een geïnformatiseerd luchthavenboek. De outprints van het luchthavenboek, opgesplitst in binnenlandse en buitenlandse vluchten, worden gedurende 10 jaar bijgehouden door de (hoofd)vliegveldoverste te Aero-Kiewit.

1.2.2   De registratie van de vliegbewegingen van zweefvliegtuigen, van het type met hulpmotor (turbo) of zelfstartend (Self Launching Gliders) worden geregistreerd met het elektronisch registratiesysteem van Albatros. Dit geldt zowel voor starts met sleepvliegtuig als voor starts met de lier. De vliegbewegingen van TMG’s worden geregistreerd in het digitale luchthavenboek van Aero-Kiewit.

 

1.3   APPROVED TRAINING ORGANISATION

Sinds 7 augustus 2015 is Aero-Kiewit vzw officieel erkend door de Europese Unie en de Belgian Civil Aviation Authority als Approved Training Organisation (ATO). Hierbij voldoet Aero-Kiewit aan de nieuwste en strengste Europese normen inzake organisatie, kwaliteit en veiligheid bij de opleiding tot Privaat Piloot (PPL). Kort samengevat wil dit zeggen dat Aero-Kiewit aan de strengste voorwaarden voldoet om kandidaat piloten op te leiden op een professionele manier.

De goedgekeurde Training Courses BE/ATO-322 zijn:

 

DEEL 2: INLICHTINGEN OVER DE LOCATIE VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

2.1  LOCATIE

ARP : 50° 58’ 15” N - 05° 22’ 35” E

Adres : Luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt

 

2.2  AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD EN AGGLOMERATIE

 

2.3  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP ZIJN GRENZEN ZIJN AANGEDUID

 

2.4  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

Plan met de voornaamste inrichtingen voor de exploitatie van het luchtvaartterrein en in het bijzonder de positie van het signalenvierkant en de windrichtingaanwijzer. Alle inrichtingen en materieel van het luchtvaartterrein bevinden zich binnen de grenzen van het luchtvaartterrein.

C: Briefing room

F: Fuelstation

K: Clubhouse

H: Hangar

S: Signalsquare & windbag

 

2.5  INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Kadastraal: Hasselt - afdeling 2 - sectie A nummers 142b9 en 14z2

Eigenaar percelen: gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven

Erfpachthouder & huurder percelen: motorvliegclub Aero-Kiewit vzw

 

DEEL 3: INLICHTINGEN OVER HET LUCHTVAARTTERREIN

3.1  INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD

3.1.1  Naam luchtvaartterrein: Aero-Kiewit (EBZH)

3.1.2  Adres: Luchtvaartstraat 100, 3500 Hasselt

          Kadastraal: Hasselt - afdeling 2 - sectie A nummers 142b9 en 14z2

3.1.3  Runway identificatie: 09 en 27

3.1.4  Geografische coördinaten van het referentiepunt (ARP): 50° 58’ 15” N - 05° 22’ 35” E 

3.1.5  Hoogte luchtvaartterrein (ELEV): 43 m / 141 ft AMSL

3.1.6  Hoogte baandrempels:

3.1.7  Radiofrequentie

3.1.8  Vliegveldexploitant: Aero-Kiewit vzw

          Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

          T. +32 (0)11 21 25 50

3.1.9  Vliegveldgebruiker 1

             Aero-Kiewit vzw (motorvliegclub)

             Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

             T. +32 (0)11 21 25 50

             Website: www.aero-kiewit.be

             Activiteiten: ULM + motorvliegen + scholing

                        Taverne Aero-Kiewit: zelfstandige uitbating

                        Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

                        Openingsuren: 10.00 - 24.00 uur

                        T. +32 (0)11 21 25 50  

          Vliegveldgebruiker 2

             Albatros vzw (zweefvliegclub)

             Luchtvaartstraat 100, B-3500 Hasselt

             T. +32 (0)11 21 01 30

             T. +32 (0)485 48 16 58

             F. +32 (0)11 21 01 30

             Website: www.zweefvliegen-hasselt.be

             Activiteit: zweefvliegen + scholing

          Vliegveldgebruiker 3

             Smets Aviation Service

             Luchtvaartstraat 94, B-3500 Hasselt

 

3.2  AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

3.2.1  Runway

3.2.2  De startbaan is gelegen in een startbaanstrook van 660 x 60 meter

3.2.3  Veiligheidszones aan het uiteinde van de baan en startbaanuitloop

 

Veiligheidszone ten oosten van het vliegveld

In zitting van maandag 27.06.2016 besliste de gemeenteraad van Zonhoven om het perceel gemeentegrond (weiland) sectie A14z, gelegen langs de Vliegveldstraat, te verhuren aan Aero-Kiewit vzw. Het betreft het kadastraal perceel te Hasselt – Afd. 2 - Sectie A nr.14z + z/n – lot 4 ( 1ha 01a 58ca ) Lot 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 worden reeds gehuurd door Aero-Kiewit vzw.

De huur wordt aangegaan voor onbeperkte duur en neemt een aanvang op 01.08 2016

 

Veiligheidszone ten westen van het vliegveld

In de vliegrichting ‘west’ is Aero-Kiewit vzw sinds 1 december 2015 huurder van het kadastraal perceel te Hasselt - Afdeling 2 - Sectie A nr.142g9/ex - lot 7 (64a15ca)

 

3.2.4  Parkeerplaatsen voor luchtvaartuigen

Type oppervlak: gras

3.2.5  Lichtbebakening:

Een lichtbebakening voor de nadering en visuele aanwijzers van de naderingshelling evenals lichten voor de banen, rolbanen en platforms zijn niet-aanwezig te Aero-Kiewit.

3.2.6  Toegelaten luchtvaartuigen:

Luchtvaartuigen met een maximaal toegelaten opstijgmassa tot en met 5.700 kg.

3.2.7  Toegelaten activiteiten:

Landingen, opstijgingen en vluchten van de bovenvermelde luchtvaartuigen voor scholing, onderhoud, luchtfotografie en privé, medische of interventiedoeleinden.

Stalling en scholing  met helikopters zijn niet toegelaten volgens de milieuvergunning.

3.2.8  Omvang vloot: 63 toestellen

3.2.9  Lierbedrijf

Teneinde het lierbedrijf toe te laten zijn zowel in het uiterste oosten als in het uiterste westen van het bewegingsterrein lierstartplaatsen voorzien met startstroken van 18 m breed en 150 m lang, parallel aan en op een afstand van :

           positie van het middelpunt van de startstreep, gemeten in Google Earth in WGS 84:  50°58,232’ N - 005°22,077’ E

           positie van het middelpunt van de startlijn: 50°58,255’ N - 005°22,808’ E

Deze startstroken zijn uitsluitend toegelaten voor het optrekken van zweefvliegtuigen met de lier, en mogen onder geen voorwaarde gebruikt worden voor het opstijgen van motorvliegtuigen, of voor het landen. 

Bij lierbedrijf wordt de lier zelf ter hoogte van de tegenoverliggende lierstartplaats opgesteld.

De lierinstallatie wordt zodanig opgesteld dat het geen obstakel vormt boven de hindernisbeperkende vlakken van de baan.

De positie van de lier, dwz het middelpunt tussen de 2 liertrommels, is bepaald als volgt

De lierkabel(s) worden uitgereden aan de noordzijde van de lierstroken.

Het starten aan de lier verloopt binnen het kader van de zweefvliegactiviteit van Albatros Zweefvliegclub en is uitsluitend voorbehouden aan piloten die hierdoor door Albatros gemachtigd zijn.

 

3.3  BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

De vliegverkeerkringen (circuits) bevinden zich steeds ten noorden van de startbaan met als reden het niet-overvliegen van “Provinciaal domein Bokrijk”.

 

Vliegcircuit motorvliegtuigen & ultralight (zwart):

Vliegcircuit zweefvliegtuigen (blauw):

 

3.4  TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

Het luchtvaartterrein behoort tot de categorie ongecontroleerde vliegvelden, wat inhoudt dat er geen luchtverkeersleiding wordt gegeven aan naderend en vertrekkend luchtverkeer. Er wordt op zicht gevlogen (VFR-vluchten). Navigeren gebeurt op basis van visuele referenties met de grond.

3.4.1  Het vliegveld wordt geopend indien volgende minima aanwezig zijn:

3.4.2  Prior Permission Required (PPR):

Voorafgaandelijke toestemming van de exploitant (vliegveldterreinoverste of zijn plaatsvervanger) is vereist voor landing en vertrek van een luchtvaartuig.

3.4.3  Openingsuren vliegveld (HJ):

                  - navigatievluchten - vluchten met vertrek of aankomst op een ander vliegveld;

                  - het terug optrekken van vliegveldvreemde toestellen;

                  - de vlucht van zweeftoestellen;

           (beperking openingsuren vliegveld volgens milieuvergunning)

 

3.5  BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

3.5.1  Clubhuis Aero-Kiewit

             -  opslagruimte taverne

             -  verwarmingsinstallatie taverne & clubhuis

             -  algemeen telefoonnummer +32 (0)11 21 25 50

             -  radiofrequentie 118.325 MHz: roepnaam ‘HASSELT RADIO’

             -  digitale anemometer, aldislamp, internet aansluiting,        

             -  EHBO-materiaal…

3.5.2  Clubhuis Albatros

3.5.3  Vliegtuigloodsen (van west naar oost)

           Vliegtuigherstelplaats, bureelruimtes, vergaderzaal en privé-woongelegenheid

           Gecompartimenteerde loods (5 compartimenten) voor stalling vliegtuigen

           Loods voor stalling luchtvaartuigen

           Loods voor stalling vliegtuigen + werkplaats

           Gecompartimenteerde loods (2 compartimenten) voor stalling vliegtuigen

           Loods met sleeptoestellen en zweefvliegtuigen

3.5.4  Tankstation & tankplatform

3.5.5  Visuele hulpmiddelen

3.5.5.1  Seingebied-signalenvierkant

Een signalenvierkant van 9 x 9 m, omgeven door een witte strook, ligt aan de zuidzijde van het vliegveld en heeft volgende signalisatieborden:

3.5.5.2  Grondbebakening

3.5.5.3  Windrichtingaanwijzer

 

DEEL 4:  INLICHTINGEN OVER DE PROCEDURES VOOR DE UITBATING VAN HET LUCHTVAARTTERREINEN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4.1  IDENTITEIT UITBATER

Inlichtingen betreffende de identiteit van de uitbater omtrent het luchtvaartterrein:

4.1.1  Aero-Kiewit vzw - statuten

De Algemene Vergadering van de vzw AERO-KIEWIT (identificatienummer 4108/78) heeft in haar vergadering van 14 december 2004 de huidige statuten van de VZW goedgekeurd.

4.1.2  Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door:

Zoals in de statuten van Aero-Kiewit vzw vermeld bestaat het dagelijkse bestuur uit de voorzitter en de secretaris.

 

4.2  GEBRUIKSREGLEMENT / INTERN REGLEMENT VAN HET VLIEGVELD 

Het Intern reglement, zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18 februari 2006, is van toepassing.

 

4.3  MILIEUVERGUNNING

Milieuvergunning klasse 2, geldig tot 11 februari 2030, is van toepassing.

 

4.4  DADINGSOVEREENKOMST

De dadingsovereenkomst, opgesteld op 9 februari 1998, tussen enerzijds motorvliegclub en vliegveld-exploitant Aero-Kiewit vzw en anderzijds vliegveldgebruiker zweefvliegclub Albatros vzw, is van toepassing.

 

4.5  TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Elke toegang tot het vliegveldterrein, met uitzondering van de clubleden, vereist de toelating van de vliegveldoverste, één van zijn plaatsvervangers of een lid van de Raad van Bestuur.

Albatros vzw mag op het terrein gebruik maken van maximaal twee  autovoertuigen die enkel dienen om zweefvliegtuigen te verplaatsen en om gebruikers van zweefvliegtuigen naar- en van de startplaats te brengen.

 

4.6  VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

Inlichtingen betreffende de genomen en te nemen veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van een ongeval of brand, met name:

4.6.1  Veiligheidszones

De lengte van het veiligheidsgebied dat zich bevindt aan de uiteinden van de startbaanstrook en hoofdzakelijk bestemd is om risico’s voor materiële schade te beperken ingeval een luchtvaartuig zou landen voor de drempel of het startbaan uiteinde zou overschrijden, bedraagt:

Over de eerste 75 m voorbij de drempel langs beide zijden van de startbaan is er oppervlakte open om een noodlanding te maken.

De openbare weg aan de oostelijke kant van de startbaan (Vliegveldstraat) mag enkel gebruikt worden door voertuigen met een maximum hoogte van 2,50 meter, dit is aangeduid door verkeersborden.

Bijkomende veiligheidszones buiten het luchtvaartterrein (zie hoofdstuk 3.2.3) bevinden zich zowel aan de oostzijde, over een afstand van 300 meter, als aan de westzijde van het vliegveld over een afstand van 90 meter. Beide zones grenzen aan het luchtvaartterrein en bevinden zich in het verlengde van de startbaan.

4.6.2  Algemene veiligheidsmaatregelen

4.6.3  Maatregelen ter voorkoming van brand

4.6.4  Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

 

4.7  NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

4.7.1  De ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

4.7.1.1  Verantwoordelijke scholing, wetgeving en circulaire:

                           Voorzitter Aero-Kiewit

                           Sterkmans Frank

                           Paalstraat 11, 3560 Meldert-Lummen

4.7.1.2  Bevelvoering luchtvaartterrein

                           Hoofdvliegveldoverste : Remy Hoffman

                           Oude Kuringerbaan 160, 3500 Hasselt

                           Vliegveldoversten (zie actuele lijst in bijlage)

4.7.1.3  Raad van Bestuur en instructeurs

Alle leden van de Raad van Bestuur en de instructeurs hebben het recht en zelfs de plicht om toezicht te houden op de naleving van de regelgeving.

4.7.2  De ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

 

4.8.  HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

Het luchtvaartterrein beschikt niet over een crisisplan. Een door de plaatselijke brandweer commandant goedgekeurd plan voor hulpverlening bij brand en ongevallen, inclusief een evacuatieplan, wordt jaarlijks voor de opendeurdagen opgemaakt.

4.8.1  Aanwezig hulpmateriaal

           - brandblussers CO²

           - poederblussers 6 kg ABC

           - brandblusser 50 kg ABC

4.8.2  Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen:

 

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Networks